วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง กำหนดขั้นตอนมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ก.ค. 2564
2 คำสั่งเทศบาลตำบลเขาน้อย ที่ 5562563 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 ก.ค. 2564
3 ประกาศจัดตั้งสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 ก.ค. 2564
4 ประกาศกำหนดวันประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 ก.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 มิ.ย. 2564
6 ข่าวประชาสัมพันธ์การบริการประชาชนในการชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 มิ.ย. 2564
7 ประเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 มิ.ย. 2564
8 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
51
25 พ.ค. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อประชาชนท่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีสถานพยาบาลกำหนดให้กักตัว และบุคคลท่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 พ.ค. 2564
10 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรมขององค์กร พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 พ.ค. 2564
11 รายงานผลความคืบหน้าการบริหาจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
13 พ.ค. 2564
12 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
06 พ.ค. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 พ.ค. 2564
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 เม.ย. 2564
15 สถิติการร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลเขาน้อย รอบ 6 เดือน ปี 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 เม.ย. 2564
16 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 เม.ย. 2564
17 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 เม.ย. 2564
18 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 เม.ย. 2564
19 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 เม.ย. 2564
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาน้อย (กองสวัสดิการสังคม)พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20