วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 พ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 พ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
19 พ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 ต.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ต.ค. 2564
7 แจ้งระบายน้ำลงแม่น้ำปราณบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 ต.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ต.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ต.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2564
11 ประเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ต.ค. 2564
12 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ก.ย. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง กำหนดขั้นตอนมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 ก.ค. 2564
14 คำสั่งเทศบาลตำบลเขาน้อย ที่ 5562563 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 ก.ค. 2564
15 ประกาศจัดตั้งสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ก.ค. 2564
16 ประกาศกำหนดวันประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 ก.ค. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 มิ.ย. 2564
18 ข่าวประชาสัมพันธ์การบริการประชาชนในการชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 มิ.ย. 2564
19 ประเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
02 มิ.ย. 2564
20 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20