ประกาศเกี่ยวกับ COVID-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่2/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 เม.ย. 2563
2 Prachuap Khiri Khan Provincial Order No. 3614/2563 Topic : Closing risky location that may cause spreading of dangerous communicable disease and foreign aliens report to officer ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 เม.ย. 2563
3 Prachuap Khiri Khan Provincial Order No. 3861/2563 Topic Surveillance, Prevention, and Closure of Venues at Risk of the Dangerous Communicable Disease ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2563
4 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3998/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกดฮอล์ทุกชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 เม.ย. 2563
6 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 เม.ย. 2563
7 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 เม.ย. 2563
8 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 เม.ย. 2563
9 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 เม.ย. 2563
10 คำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชา ดาวน์โหลดเอกสาร
72
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2